Характеристики

  •   дигитално картиране
  •   дълбочина от 0 до 60 см
  •   запис на GPS координати
Интересувате се от тази услуга? Пишете ни!

Характеристики

Бързото и качествено почвено пробовземане вече е възможно благодарение на автоматично пробовземане

Почвеното пробовземането е процес, при който ,посредствoм автоматизирана пробовземна сонда за почвени проби Wintex 1000, инсталирана на ATV Yamaha Grizzly 700 FI, се осъществява и гарантира вземането на голям брой хомогенни почвени проби.

Обективността на почвените анализи до голяма степен се определя от правилното вземане и съхранение на почвените проби до изпращането им в лабораторията. Именно затова нашите специалисти оценяват наличието на фактори като:

  • Почвено пробовземане от една и съща дълбочина на почвения хоризонт
  • Специфика на релефа на терените,
  • Наличието на преовлажнени участъци

Заедно и поотделно посочените фактори обуславят обективно различия в съдържанието на хранителни вещества в почвата.

Сециалистите на НИК Агро Сървис извършват почвено пробовземане в лозя, овощни градини, посеви и други.